Сучасна й майбутня Україна: суб’єктна взаємодія зі світом

  • Категорія запису:Випуск XXI

Сергій Пирожков
академік НАН України, доктор економічних наук, професор, віцепрезидент НАН України
ORCID 0000-0002-7539-0248

Назіп Хамітов
доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
ORCID 0000-0001-8193-9383

DOI 10.37837/2707-7683-2020-28

Анотація. У статті висвітлено питання цивілізаційної суб’єктності України в умовах сучасного світу. Автори стверджують, що цивілізаційну долю країни обирають геополітичні гравці, які претендують на статус наддержав, або країна робить вибір сама, волею народу, його політичної та інтелектуальної еліти. Тоді країна стає суб’єктом міжнародних відносин і права, світової геополітики, науки, мистецтва – цивілізаційним суб’єктом історії, сучасності та майбутнього.
На думку авторів, реалізування цивілізаційного проєкту України як суб’єкта, а не об’єкта сучасного світу полягає в системній співпраці з тими міжнародними партнерами, котрі сприймають свободу та гідність людини як основоположні цінності. Автори статті окреслюють цивілізаційні контури такого суспільства – це суспільство довіри та соціального й політичного партнерства, збалансованої взаємодії правової держави й громадян.
Ключові слова: євразійська цивілізаційна спільнота, євроатлантичний вектор, суб’єктність України, незалежна держава.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. Москва: Наука, 1991. 271 с.
2. Кортунов С. Инновационный путь развития и мобилизация – это два пути, которые кардинально противоречат друг другу [Электронный ресурс] // Свободный мир. 12 сентября 2008. Режим доступа: http://www.liberty.ru/groups/experts/Innovacionnyj-tip-razvitiya-i-mobilizaciya-eto-dva-puti-kotorye-kardinal-no-protivorechat-drug-drugu
3. Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. К.: Педагогічна думка. 2009. 520 с.
4. Крилова С.А. Краса людини в життєвих практиках культури. Досвід соціальної та культурної метаантропології і андрогін-аналізу: монографія. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: КНТ, 2019. 563 с.
5. Пирожков С.И. Трудовой потенциал в демографическом измерении. К.: Наукова думка, 1992. 180 с.
6. Пирожков С.І., Хамітов Н.В. Цивілізаційний проєкт України: від амбіцій до реальних можливостей // Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 45–52.
7. Пирожков С.І., Хамітов Н.В. Українське суспільство на шляху консолідації // Вісник НАН України. 2017. № 11. С. 43–52.
8. Пирожков С.І., Хамітов Н.В. Ноосферна цивілізація: від потенцій до нової реальності // Вісник НАН України. 2018. № 2. С. 71–82.
9. Пирожков С.І., Хамітов Н.В. Євроатлантичний вектор України: реальні перспективи та небезпеки // Вісник НАН України. 2019. № 6. С. 71–82.
10. Рафальський О.О., Самчук З.Ф. Цивілізаційні перехрестя сучасного суспільства. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2018. 688 с.
11. Философская антропология: словарь / под ред. Н. Хамитова. 4-е изд. К.: КНТ, 2017. 472 с.
12. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. Москва: Ермак, 2004. 730 с.
13. Хамитов Н. Философия: бытие, человек, мир. От метафизики к метаантропологии. 4-е изд., испр. и доп. К.: КНТ, 2017. 268 с.
14. Хамітов Н.В. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту. 3-тє вид., випр. і допов. К.: КНТ, 2019. 394 с.
15. Nye, J. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affair Group.