Для авторів

Публікування матеріалів у щорічнику безкоштовне. Щорічник працює за принципом відкритого доступу згідно з положеннями Будапештської ініціативи відкритого доступу до наукової літератури. Усі користувачі мають право вільно переглядати, копіювати, зберігати, друкувати або посилатися на матеріали, опубліковані у виданні, не отримуючи перед тим згоди автора чи видавця. Усі матеріали проходять процедуру подвійного сліпого рецензування. Статті до розгляду просимо надсилати на ukraina.dyplomatychna@gmail.com.

 Вимоги до оформлення статей

Наукові статті у фахових виданнях мусять мати такі необхідні елементи:
 1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які опирається автор, виокремлення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячено зазначену статтю.
 3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
 4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 5. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Послідовність структурних елементів статті

 1. Ім’я та прізвище автора повністю (авторів через крапку з комою), після прізвища – регалії. Розміщення – праворуч. Обов’язково вказати (якщо є): h-індекс (Scopus та/або Web of Science Core Collection), ORCID або ResearcherID, посилання на відповідні профілі вченого.
 2. Назва статті – великими літерами.
 3. Анотація українською мовою, обсягом не менше, ніж 1800 знаків (разом із ключовими словами).
 4. Ключові слова (5–7).
 5. Текст статті.
 6. Нижче тексту статті розміщується список використаної літератури українською та англійською мовами (або транслітеровану латинкою). Українськомовну літературу необхідно оформлювати за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Англомовну літературу необхідно оформлювати за стандартом Harvard. Кількість джерел не має перевищувати 40.
 7. Після літератури подається назва статті, прізвища авторів, розширена анотація (мінімум 1800 знаків) та ключові слова англійською мовою.
Анотація статті має розкривати її зміст.

Технічні вимоги до оформлення статті

 1. Назва файлу (латинкою) має відповідати прізвищу першого автора статті. Файл із текстом статті має бути виконаний у редакторі MicrosoftWord, версія не має значення.
 2. Обсяг – до 16 сторінок (разом зі списком використаних джерел) тексту, оформленого 14-м кеглем через інтервал 1,5 шрифтом Times New Roman.