Український архітектор і дипломат

  • Категорія запису:Випуск XXIII

Валерій Власенко
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Сумського державного університету, член правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин

DOI: 10.37837/2707-7683-2022-32

Анотація. У статті йдеться про життя та спадщину Сергія Тимошенка (1881–1950 рр.) – українського політичного і державного діяча, учасника українського національно-визвольного руху початку ХХ століття й Української революції 1917–1921 років.
Окрім своєї політичної діяльності, він знаний за досягнення в архітектурі, інженерії та мистецтві, є одним із засновників українського архітектурного модерну початку ХХ століття. Сергій Тимошенко обіймав керівні посади в українських державних установах на Харківщині, був Міністром шляхів УНР і членом Ради Республіки в екзилі, брав активну участь в українському державотворчому процесі.
Ключові слова: Сергій Тимошенко, українська еміграція, Українська Народна Республіка, Чехословаччина, Польща.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Сергій Тимошенко. Повернення / за наук. ред. О. Михайлишин. Харків: Раритети України, 2021. 288 с.; 480 іл.; 364 бібл.
2. Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. 2. Варшава: Праці Українського наукового інституту. Т. ХІІ. Серія мемуарів. Кн. ІІІ. 1933. 486 с.
3. Січинський В. Історія українського мистецтва. Вип. І. Архітектура. Нью-Йорк: НТШ, УВАН, 1956. 180 с.
4. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО), ф. 3795, оп. 1, спр. 581.
5. Інститут рукопису Національної бібліотеки ім. В. Вернадського (ІР НБУ), ф. 114, спр. 9. 6. ІР НБУ, ф. 114, спр. 13.
7. ІР НБУ, ф. 44, спр. 841–844.
8. Доленко В.А. Революція і моя участь у ній // Пам’яті В.А. Доленка. Мюнхен: Logos, 1975. С. 1–25.
9. Чикаленко Є. Щоденник (1918–1919). Київ: Темпора, 2011. 423 с.
10. ЦДАВО, ф. 1429, оп. 2, спр. 51.
11. ЦДАВО, ф. 1429, оп. 2, спр. 84.
12. ЦДАВО, ф. 1429, оп. 2, спр. 86.
13. Павлишин О. З документів Української Народної Республіки 1920–1921 рр.: Договір між УНР і Кубанським краєм та ідея Союзу Причорноморських Держав // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років: зб. наук. ст. Київ, 2013. Вип. 9. С. 384–398.
14. ЦДАВО, ф. 1429, оп. 2, спр. 100.
15. ЦДАВО, ф. 1429, оп. 2, спр. 99.
16. ЦДАВО, ф. 1429, оп. 2, спр. 88.
17. ЦДАВО, ф. 3696, оп. 2, спр. 60.
18. Автобіографія адміністративного старшини Військового міністерства Української Народної Республіки Оникія Богуна, 1925–1927 / публікація, примітки А. Жив’юка // Реабілітовані історією. Рівненська область.
Кн. 7. Рівне, 2017. С. 22–134.
19. Лівицький А. Листування (1919–1953 роки) / упорядкування, вступна стаття, заг. редакція Я. Файзуліна. Київ: Фенікс, 2019. 688 с.
20. Українські мистецькі виставки у Львові. 1919–1939: довідник, антологія мистецько-критичної думки / авт.-упоряд. Р.М. Янів. Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2011. 696 с.
21. ЦДАВО, ф. 3795, оп. 1, спр. 466.
22. Козловський О. Творці національної політехніки // Українська Господарська Академія в Ч.С.Р. Подєбради, 1922–1935 і Український Технічно-Господарський Інститут. Подєбради – Регенсбург – Мюнхен, 1932–1972. Нью-Йорк, 1972. С. 75–98.
23. Професор Сергій Тимошенко // Українська Господарська Академія в Ч.С.Р. 1922–1935. Нью-Йорк, 1959. С. 65–68.
24. Група Пражської Студії = Les artistes du studio de Prague / Сучасне українське мистецтво. Вип. 1. Прага, 1925. 32 с.
25. Надгробок на могилі б. Міністра і Посла Української Народньої Республіки Г.М. Сидоренка // Тризуб. Париж, 1929. Ч. 50. С. 28.
26. Národní archiv Česke republike, f. «Ukrajinske muzeum v Praze», kart. 2, inv. № 12.
27. ЦДАВО, ф. 3841, оп. 1, спр. 8.
28. Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України (ГДА СЗРУ), ф. 1, спр. 12617, т. 15.
29. ГДА СЗРУ, ф. 1, спр. 12617, т. 6.
30. Szumiło, M. (2020). Ukraińcy w Senacie II Rzeczypospolitej (1922–1939) — portret zbiorowy, Przegląd Sejmowy, no. 4(159), pp. 165–187. [in Polish].
31. Бюджет і українські домагання // Волинське слово. Луцьк, 1937. 28 січня. С. 1.
32. Український другий науковий з’їзд у Празі. Прага, 1934. 167 с.
33. Українська еміграція 20–30 років минулого сторіччя в архівних документах розвідки. Ч. 1 / Служба зовнішньої розвідки України. Київ, 2016. Ч. І. 244 с.