Українсько-польська союзницька угода 1920 року та її наслідки

  • Категорія запису:Випуск XXI

Віктор Матвієнко
доктор історичних наук, професор
ORCID 0000-0002-0012-5175

Микола Дорошко
доктор історичних наук, професор
ORCID 0000-0003-0173-9416

DOI 10.37837/2707-7683-2020-3

Анотація. У статті йдеться про внутрішньополітичну ситуацію в УНР і Польщі напередодні укладення Варшавської угоди 1920 року. Доведено, що в умовах завершення Першої світової війни й переструктурування світового геополітичного простору УНР і Польська Республіка не мали вибору, крім як установити між собою союзницькі відносини. Це було зроблено задля зміцнення відновленої державності й гарантування безпеки в Балтійсько-Чорноморському регіоні. Проте підписання Варшавської угоди через низку внутрішньополітичних і зовнішніх чинників не змогло забезпечити стійкої українсько-польської міждержавної взаємодії. Це негативно позначилося на перспективі збереження державної незалежності УНР і польсько-українських партнерських стосунків. Українсько-польський військово-політичний союз під тиском непереборних зовнішньо- та внутрішньополітичних факторів розпався. Він був запізнілий і без підтримки держав Антанти не зміг протистояти зміцнілій більшовицькій Росії.
Наголошено, що Варшавський договір 1920 року мав велике значення не лише для українського народу, а й для низки інших держав.
Ключові слова: УНР, Польська Республіка (1918–1939), Антанта, Варшавська угода, союзницькі відносини.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Шелухин С. Варшавський договір між поляками й Петлюрою 21 квітня 1920 року. Прага: Нова Україна, 1926. 40 с.; Гудь Б. Нелегка дорога до порозуміння: до питання генези українсько-польського співробітництва 1917–1921 рр. / Б. Гудь, В. Голубко. Львів: Українські технології, 1997. 68 с.; Лісевич І. Політичні аспекти українсько-польського союзу 1920 р. // Polska i Ukraina: Sojuz 1920 roku i jego nastepstwa. Torun, 1997. S. 81–97; Матвієнко В.М. Українська дипломатія 1917–1921 років: на теренах постімперської Росії. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. 373 с.; Терещенко Ю. Варшавський договір 1920 року і його оцінка українською дипломатією // Симон Петлюра у контексті українських національно-визвольних змагань: зб. наук. пр. Фастів, 1999. С. 130–139; Wandycz, P.S. (1969). Soviet-Polish Relations, 1917–1921. Cambridge: Harvard University Press.
2. Доценко О. Літопис української революції. Матеріяли і документи до історії української революції. 1917–1923. Т. ІІ. Кн. 5. Київ; Львів, 1924. С. 7.
3. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 10, 13, 39.
4. Стахів М. Україна в добі Директорії УНР. Т. 7. Вихід із кризи. Торонто: НТШ, 1965. С. 152–153.
5. Доценко О. Зазнач. праця. С. 8.
6. Робітнича газета. 1919. 1 лютого.
7. Стахів М. Зазнач. праця. С. 158–159.
8. Лозинський М. Галичина в роках 1918–1920. Прага, 1922. С. 77.
9. Стахів М. Зазнач. праця. С. 168–169.
10. Там само. С. 180.
11. Гудь Б. Зазнач. праця. С. 13–14.
12. Петлюра Симон. Статті, листи, документи. Т. 2. Нью-Йорк: УВАН, 1979. С. 357–358.
13. Україна. 1919. 6 вересня.
14. ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 30–32, 51.
15. Там само. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 275. Арк. 63 зв.
16. Доценко О. Зазнач. праця. С. 270.
17. Шелухин С. Зазнач. праця. С. 35.
18. ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 370. Арк. 169.
19. Шульгин О. Прокляті питання // Тризуб. 1931. Чис. 1. С. 6–7.
20. ЦДАВО України. Ф. 2486. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 23.
21. Там само. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 278. Арк. 6.
22. Там само. Оп. 3. Спр. 26. Арк. 27.
23. Там само. Арк. 27 зв.
24. Wandycz, P.S., op. cit., pp. 190–196.
25. Wandycz P.S., op. cit., p. 166.
26. Wandycz P.S., op. cit., p. 149.
27. Петлюра С. Статті, листи, документи. Нью-Йорк: УВАН, 1956. [Т. 1]. С. 391.
28. Гудь Б. Зазнач. праця. С. 32.