Особливості діяльності Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Румунії 1920 року

  • Категорія запису:Випуск XXI

Теофіл Рендюк
доктор історичних наук, директор Інституту добросусідства

DOI 10.37837/2707-7683-2020-4

Анотація. У статті описано діяльність Надзвичайної дипломатичної місії (НДМ) УНР у Бухаресті. 1920 р. був особливим періодом у відносинах Української Народної Республіки (УНР) доби Директорії із сусіднім Королівством Румунія. Адже тодішню специфічну геополітичну ситуацію було сформовано в умовах майже повної ізоляції України через невпинний наступ більшовицької армії з півночі та сходу, а також білогвардійських військ А. Денікіна та П. Врангеля з півдня. За тих обставин УНР уважала Румунію своєю найважливішою військово-політичною та економічною партнеркою. Зі свого боку, румунське керівництво було глибоко зацікавлене в існуванні незалежної України насамперед як військово-політичного буфера між Румунією та агресивною радянською Росією.
Ключові слова: Надзвичайна дипломатична місія, Українська Народна Республіка доби Директорії, НДМ УНР у Румунії, Королівство Румунія, Ісаак Мазепа, Костянтин Мацієвич.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. Київ, 2003. С. 299.
2. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України). Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 229. Арк. 14–14 зв.
3. Там само. Оп. 1. Спр. 170. Арк. 6–7.
4. Notă, 2 noiembrie 1919. Arhivele Nationale Istorice Centrale de la Bucuresti (A.N.I.C.), Fond Direcţia Generală a Poliţiei. Dosarul 19/1918. F. 13.
5. Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României (AMAE). Fond «Reprezentanți străini în România». Vol. 24 / Reprez M1 Ucraina, Mațievici C. Nepaginat.
6. Interview-ul nostru cu Atmanul Petliura // Bucovina. Anul I. 1919. Nr. 182 (5 noiembrie).
7. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. С. 286.
8. Declaraţiunile D-lui Profesor Matzievici, Şeful Misiunei Diplomatice Extraordinare a Republicei Ucraine în România // Argus. 18 octombrie 1919.
9. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. С. 304.
10. Там само. С. 306.
11. Там само. С. 357.
12. ЦДАВО України. Ф. 2471. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 30–31; Власенко В. До діяльності Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії (1919–1923 рр.) // Україна дипломатична. Київ, 2007. Вип. 8. С. 184.
13. Листи в редакцію. Мацієвич К. // Воля. Відень, 1920. Т. 2, ч. 2. С. 111–112.
14. ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 489. Арк. 87.
15. Там само. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 170. Арк. 22.
16. Там само. Спр. 33. Арк. 38–42.
Див.: Сідак В.С. Національні спецслужби в період Української революції 1917–1921 рр.): монографія. Київ: Альтернативи, 1998. 320 с.
18. Листи в редакцію. Мацієвич К. // Воля. 17 квітня 1920. Відень, 1920. Т. 3, ч. 1–13. С. 111.
19. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. С. 353.
20. Nistor І. Problema ucraineană în lumina istoriei. Cernăuţi: Institutul de Arte grafice şi Editurа «Glasul Bucovinei», 1934. Р. 225.
21. Misiunea extraordinară diplomatică a Republicii Democratice Ucraine din România, Memoriu asupra chestiunei ucraine. Bucureşti: Tipografia Curţii Regale, 1920. Р. 53–54.
22. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. С. 356.
23. Там само.
24. Там само. С. 356–357.
25. Там само. С. 357.
26. Там само. С. 360.
27. Там само.
28. Там само. С.357.
29. Там само. С. 360.
30. Там само. С. 357.
31. ЦДАВО України. Ф. 2471. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 30–31; Власенко В. До діяльності Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії (1919–1923 рр.). С. 184, 185.
32. Цит. за: Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. С. 553.
33. Горбатюк М. Листи Андрія Ніковського до Симона Петлюри (1920–1921 рр.) // Пам’ятки: археографічний щорічник. Київ, 2010. Т. 11. С. 78.
34. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. С. 418–419.
35. ЦДАВО України. Ф. 2471. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 7; Власенко В. До діяльності Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії (1919–1923 рр.). С. 182.
36. Яблонне-в-Под’єштеді // Вікіпедія. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Яблонне-в-Под’єштеді
37. Денник Начальної Команди Української Галицької Армії. Нью-Йорк: Червона калина, 1974. С. 128.
38. ЦДАВО України. Ф. 2471. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 30–31; Власенко В. До діяльності Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії (1919–1923 рр.). С. 183–184.
39. ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 172. Арк. 3.
40. Там само. Оп. 2. Спр. 308. Арк. 122.
41. Оtu P. Basarabia în relaţiile internaţionale la sfârşitul Primului război mondial (1917–1920) // Revista de istorie militară. Bucureşti, 1912. P. 52.
42. Florin-Răzvan M. Minoritatea ucraineană din România (1918–1940). Вucureşti, 2011. C. 54–55.
43. Цит. за: Михайлова О. Листи Андрія Лівицького про польсько-українські переговори у Варшаві (кінець 1919 – квітень 1920 років) // Студії з історії української революції 1917–1921 років: на пошану Руслана Яковича Пирога: збірник наукових праць / гол. редкол. В. Верстюк. К.: Інститут історії України НАН України, 2011. С. 242.
44. ЦДАВО України. Ф. 2471. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 28–28 зв.; Власенко В. До діяльності Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії (1919–1923 рр.). С. 192–193.
45. Ластовець Н.О. Життя та діяльність представників українських дипломатичних місій (1918–1921 рр.). Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. Харків, 2018. С. 121.
46. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 роки). Київ, 2007. С. 498.
47. Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 269. Оп. 2. Спр. 102. Арк. 5.
48. Цит. за: Vlasenko V. Konstantin Maţievici omul de știință şi diplomatul ucrainian / V. Guzun, V. Vlasenko // Caiete diplomatice. Anul III, 2015. Nr. 3. P.31.
49. ЦДАВО України. Ф. 2471. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 32–32 зв.; Власенко В. До діяльності Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії (1919–1923 рр.). С. 185.
50. Там само.
51. Рендюк Т. Українці в Румунії та румуни в Україні: проблеми минулого та сучасне становище. Київ, 2011. С. 69.
52. ЦДАВО України. Ф. 2471. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 32–32 зв.; Власенко В. До діяльності Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії (1919–1923 рр.). С. 186.
53. Лівицький М.А. ДЦ УНР в екзилі між 1920 і 1940 роками. Мюнхен – Філадельфія, 1984. С. 10.