International Cooperation: An Essential Component of the Activities of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine

  • Post category:Issue XXII

Vasyl Kremen
Doctor of Philosophical Sciences, Full Professor, Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, President of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Minister for Education and Science of Ukraine (1999–2005)
ORCID: 0000-0001-5459-1318

DOI: 10.37837/2707-7683-2021-48

Download Article (ukr)

References
1. National Academy of Educational Sciences of Ukraine (2018). Statut Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy [online]. Available at: http://naps.gov.ua/ua/about/statutes/ [in Ukrainian].
2. Knight, J. (2004). Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales. Journal of Studies in International Education, vol. 8, no. 1, pp. 5–31. [in English]. 10.1177/1028315303260832
3. Knight, J. (2011). Five Myths about Internationalization. International Higher Education, no. 62, pр. 14–15. [in English].
4. Knight, J. & De Wit, H. (2018). Internationalization of Higher Education: Past and Future. International Higher Education, no. 95, pp. 2–4. [in English]. 10.6017/ihe.2018.95.10715
5. Zapp, M. & Lerch, J.C. (2020). Imagining the World: Conceptions and Determinants of Internationalization in Higher Education Curricula Worldwide. Sociology of Education, vol. 93(4), pp. 372–392. [in English]. 10.1177/0038040720929304
6. Mittelmeier, J., et al. (2020). Conceptualizing internationalization at a Distance: A “Third Category” of University Internationalization. Journal of Studies in International Education, vol. 25 (3), pp. 266–282. [in English]. 10.1177/1028315320906176
7. Debych, M. (2019). Teoretychni zasady internacionalizaciyi vyshhoyi osvity: mizhnarodnyj dosvid: monohrafiia [Theoretical Basis of Internationalisation of Higher Education: International Experience: A Monograph]. Nizhyn: PP Lysenko. [in Ukrainian].
8. Zinchenko, V. et al. (2020). Stratehii vyshchoi osvity v umovakh internatsionalizatsii dlia stiikoho rozvytku suspistva: Monohrafiia [Strategies of Higher Education in Conditions of Internationalisation for Sustainable Development of Society: A Monograph]. Kyiv: Instytut vyshchoi osvity NAPN Ukrainy. [online]. Available at: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/Strategiy_VO_v_umovah_internac_IVO-2020-199p_avtors-kolektiv.pdf [in Ukrainian].
9. National Academy of Educational Sciences of Ukraine (2016). Stratehiia rozvytku Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy na 2016–2022 roky [online]. Available at: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/942/ [in Ukrainian].
10. Kurbatov, S. (2021). Pro zatverdzhennia stratehii internatsionalizatsii Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy na 2021–2025 roky [On Approval of the Strategy of the Nationalisation of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine for 2021–2025]. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy, no. 3(1) [online]. Available at: https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/132/168 [in Ukrainian].
11. National Academy of Educational Sciences of Ukraine (n.d.). Istorychna dovidka [online]. Available at: http://naps.gov.ua/ua/about/history/ [in Ukrainian].
12. National Academy of Educational Sciences of Ukraine (n.d.). Ukladeni uhody pro spivpratsiu [online]. Available at: http://naps.gov.ua/ua/activities/international/agreements/ [in Ukrainian].
13. Institute of Higher Education of the NAES of Ukraine (2019). Project ‘Ukraine Higher Education Leadership Development Programme’ [online]. Available at: https://ihed.org.ua/en/internationalization/project-ukraine-higher-education-leadership-development-programme-2016-2019/ [in English].
14. Institute of Higher Education of the NAES of Ukraine (2019). Proiekt ‘Prohrama vdoskonalennia vykladannia u vyshchii osviti’ [online]. Available at: https://ihed.org.ua/internationalization/tehe_ukraine/ [in Ukrainian].
15. Institute of Higher Education of the NAES of Ukraine (2019). Project ‘Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging’ [online]. Available at: https://ihed.org.ua/internationalization/proekt-osvita-dlya-liderstva-innovatsij-ta-rozvytku-talantiv-2013-2016-roky/ [in English].
16. Institute for Economics and Forecasting (n.d.). Erasmus+ [online]. Available at: http://ief.org.ua/?page_id=6842&lang=en [in English].
17. Kremen, V. et al. (eds). (2021). Zvit pro diialnist Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy u 2020 r. [Report on the Activities of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine in 2020]. Kyiv: National Academy of Educational Sciences of Ukraine [online]. Available at: https://drive.google.com/file/d/1FmxuLq0RNYE3UZSaeNCiZ-jwKfp3uA21/view [in Ukrainian].
18. Institute of Higher Education of the NAES of Ukraine (2020). Project EU ‘Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities’ (REDU) Terms of the Project 2020–2023 [online]. Available at: https://ihed.org.ua/en/internationalization/redu-en/ [in English].
19. National Transport University (n.d.). New Mechanisms of Partnership-Based Governance and Standardization of Vocational Teacher Education in Ukraine (Pagoste) [online]. Available at: http://www.ntu.edu.ua/mizhnarodniy-proekt-novi-mehanizmi-upravlinnya-na-osnovi-partnerstva-ta-standartizatsiyi-pidgotovki-vikladachiv-profesiynoyi-osviti-v-ukrayini/ [in English].
20. Kremen, V. (2021). Pro diialnist Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy u 2020 rotsi ta zavdannia na 2021 rik [On Activities of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine in 2020 and Tasks for 2021]. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy, no. 3(1) [online]. Available at: https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/151/194 [in Ukrainian].
21. Education: Modern Discourses. Scientific Journal [online]. Available at: http://emdnaes.org.ua/index.php/Educ_Mod_discourse [in English].