Diplomacy of Deception and Tactics of Terror: Hybrid Politics in the Strategy and Practice of the Secret War of Soviet Russia against the Hetmanate (April – December 1918)

Pavlo Hai-Nyzhnyk
Doctor of History, Deputy Director, Scientific Research Institute of Ukrainian Studies, Ministry of Education and Science of Ukraine, Member of the Academy of Political Science of Ukraine
ORCID 0000-0002-8912-8398

DOI 10.37837/2707-7683-2020-1

Abstract. The article highlights the behind-the-scenes policies of hybrid war of the Russian Socialist Federative Soviet Republic (RSFSR) against the Ukrainian State headed by Hetman Pavlo Skoropadskyi (April – December 1918). The author examines anti-Ukrainian activities of the Council of People’s Commissars of the RSFSR, the ruling Russian Communist Party (Bolsheviks), and the allied Russian parties of left and right socialist-revolutionaries and anarchists. These include Soviet Russia’s efforts to undermine social and political stability in Ukraine; organisational, armed, and financial assistance to anti-government insurgent units; guidance of the rebel movement; organisation of large-scale strikes and sabotage via secret agents as well as setting up arms caches and underground networks of revolutionary committees, etc. The article exposes secret aspects of subversive anti-Ukrainian activities of Bolshevik diplomacy in Ukraine, particularly of the Soviet consulate in Odesa, and its assistance to the anti-hetman movement with the acquiescence of German diplomats accredited to the Ukrainian State. Special attention is attached to the Soviet-Bolshevik policy of establishing secret military units of the underground socialist terrorist army in Ukraine and such steps of the Russian Soviet government as supporting and sponsoring mass rebel and terrorist movements and the direct organisation of acts of individual terror against Ukrainian public figures, including several attempts to assassinate Hetman Pavlo Skoropadskyi. The author notes that Ukrainian security services were aware of the structure, network, subversive activities, and organisation of attempted assassinations of the Ukrainian hetman. The article describes the preparation of the Soviet armed invasion of Ukraine and records the beginning of the military aggression in the autumn of 1918.
Keywords: Bolshevik terror, RSFSR, Skoropadskyi, Ukrainian State, hybrid war.

Download Article (ukr)

References
1. AVP RF, f. 04, op.51, t. 338, spr. 55180. [in Russian]
2. Antonov-Ovseenko V. (1932). Zapiski o grazhdanskoy voyne [Notes on Civil War], vol. 3. Moscow: Gosvoyenizdat. [in Russian]
3. Bednota (1918), 31 July. [in Russian]
4. Bachynskyi, P. (1967). V. I. Lenin and the victory of the October Revolution in Ukraine. Kyiv.: Politvydav Ukrainy. [in Ukrainian]
5. Vidrodzhennia (1918), 1 August. [in Ukrainian]
6. Vidrodzhennia (1918), 10 August [in Ukrainian]
7. Vidrodzhennia (1918), 15 December [in Ukrainian]
8. Golikov, N. (1976). Vladimir Illich Lenin: Biograficheskaya khronika [Vladimir Lenin. A Biography Chronicle], vol. 7. Moscow. [in Russian]
9. Hai-Nyzhnyk, P. (2019). Pavlo Skoropadskyi i Vlasnyi Shtab hetmana vsiiei Ukrainy: borotba za vladu i derzhavnist [Pavlо Skoropadskyi and Hetman’s Own Headquarters of All Ukraine: A Fight for Power and Statehood]. Kyiv: Krok. [in Ukrainian]
10. Hai-Nyzhnyk, P. (1998). Trahediia u Kyievi, shcho skolykhnula hromadskist vsiiei Ukrainy [A Tragedy in Kyiv, Which Sent Shock Waves across Ukrainian Society]. Profspilky Ukrainy, no. 3, pp. 67-69. [in Ukr.]
11. Hai-Nyzhnyk, P. (2019). 1918-yi: dva perevoroty [1918: Two Coups]. Kyiv: Vydavets Marko Melnyk. [in Ukrainian]
12. Rybalka, I. (ed.). (1967). Grazhdanskaya voyna na Ukraine. 1918-1920: Sbornik dokumentov i materialov [Civil War in Ukraine. 1918–1920: A Collection of Documents and Materials], vol. 1(1). Osvoboditelnaya voyna ukrainskogo naroda protiv nemetsko-avstriyskikh okkupantov. Razgrom burzhuazno-natsyonalisticheskoy Direktorii [The Liberation War of the Ukrainian People against the German-Austrian Invaders. The Debacle of the Bourgeois-Nationalist Directorate]. Kyiv. [in Russian]
13. Korolivskiy, S. (1967). Grazhdanskaya voyna na Ukraine. 1918-1920: Sbornik dokumentov i materialov [Civil War in Ukraine, 1918–1920: A Collection of Documents and Materials], vol. 2. Borba protiv denikinshchiny i petliurovshchiny na Ukraine. Mai 1919 g. – fevral 1920 g. [The Fight against Denikinism and Petliurism in Ukraine. May 1919 – February 1920]. Kyiv. [in Russian]
14. DAKO, f. r-2793, op. 1, spr. 883. [in Ukrainian]
15. DAKO, f. r-2793, op. 2, spr. 3. [in Ukrainian]
16. DAKO, f. r-2793, op. 2, spr. 5. [in Ukrainian]
17. DAKO, f. r-2793, op. 2, spr. 10. [in Ukrainian]
18. DAKO, f. r-2793, op. 2, spr. 11. [in Ukrainian]
19. DAKO, f. r-2793, op. 2, spr. 13. [in Ukrainian]
20. DAKO, f. r-2793, op. 2, spr. 25. [in Ukrainian]
21. DAKO, f. r-2793, op. 2, spr. 43. [in Ukrainian]
22. DASO, f. r. 5567, op. 1, spr. 20. [in Ukrainian]
23. DASO, f. r. 5962, op. 1, spr. 1. [in Ukrainian]
24. Denikin, A. (1930) Getmanstvo i Direktoriia na Ukraine [Hetmanate and Directorate in Ukraine], in Revoliutsyya na Ukraine po memuaram belykh [The Revolution in Ukraine. Memoirs of the White Guard]. Moscow, pp. 136–185. [in Russian]
25. Derzhavnyi vistnyk (1918), no. 30, 4 August. [in Ukrainian]
26. Derzhavnyi vistnyk (1918), no. 68, 9 November [in Ukrainian]
27. Verstiuk, V. et al. (eds). (2006). Dyrektoriia, Rada Narodnykh Ministriv Ukrainskoi Narodnoi Respubliky [Directorate, Council of People’s Ministers of the Ukrainian People’s Republic], vol. 2. Kyiv: Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy. [in Ukrainian]
28. Zemske dilo (1918), 20 November [in Ukrainian]
29. Kievskaia mysl (1918), (2)15 December [in Russian]
30. Kliatskin S. (1965). Na zashchite Oktiabriya [Defending the October]. Moscow. [in Russian]
31. Bachinskiy, P. et al. (eds). (1972). Kommunisticheskaya partiya – vdokhnovitel i organizator ob’edinitelnogo dvizheniya ukrainskogo naroda za obrazovaniye SSSR: Sbornik dokumentov i materialov [The Communist Party, Inspirer and Organiser of the Unification Movement of the Ukrainian People for the Formation of the USSR: A Collection of Documents and Materials]. Kyiv: Politizdat Ukrainy. [in Russian]
32. Kuchabskyi, V. (1969). Korpus Sichovykh Striltsiv [Sich Sagittarius Corps: A Military History Essay]. Chicago. [in Ukrainian]
33. Mir (1918), 15 December [in Russian]
34. Mohylianskyi, N. (1930). ‘Tragediya Ukrainy (Iz perezhytogo v Kieve v 1918 g.)’ [The Tragedy of Ukraine (From the Experience in Kyiv in 1918)], in: Revolyutsyya na Ukraine po materialam belykh [The Revolution in Ukraine. Memoirs of the White Guard]. Moscow, p. 115-135. [in Russian]
35. Smolii, V. et al. (2011). Narysy istorii Ukrainskoi revoliutsii 1917–1921 rokiv [Essays on the History of the Ukrainian Revolution of 1917–1921], vol. 1. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]
36. Nash put’ (1918), 15 December. [in Russian]
37. ‘Ot vlasti otkazyvayus (Dokymenty o hetmanshchine iz arkhiva Kharkovskogo hubernskogo starosty)’ (1924). Letopys revoliutsyy, no. 2 (7). p. 224. [in Russian]
38. Yurchuk, V. et al. (eds). (1977). Ocherki istorii Kommunisicheskoi partii Ukrainy [Essays on the History of the Communist Party of Ukraine]. Kyiv: Politizdat Ukrainy. [in Russian]
39. Pervyy s’ezd Kommunisticheskoy partii (bolshevikov) Ukrainy. Protokoly [The First Congress of the Communist Party (Bolsheviks) of Ukraine. Protocols] (1988). 5-12 July 1918. Kyiv: Izdatelstvo politicheskoy literatury Ukrainy. [in Russian]
40. Posledniye novosti (1918), 31 August. [in Russian]
41. Prykhodko, V. (2012). Z istorii povstannia ukrainskoho universytetu v Kamiantsi na Podilli [From the History of the Uprising of the Ukrainian University in Kamianets-Podilskyi]. Khmelnytskyi. [in Ukrainian]
42. RHASPY, f. 19, op. 1, spr. 192. [in Russian]
43. RHVA, f. 103, op. 1, spr. 507. [in Russian]
44. ‘Rezolutsiia II zizdu KP(b)U “Pro potochnyi moment”’, in: Yurchuk, V. et al. (eds). (1976). Komunistychna partiia Ukrainy v rezolutsiiakh i rishenniakh zizdiv, konferentsii i plenumiv TsK. [The Communist Party of Ukraine in Resolutions and Decisions of Congresses, Conferences and Plenary Sessions]. T. I. Kyiv: Ordena Trudovoho chervonoho prapora vydavnytstvo politychnoi literatury Ukrainy, pp. 34–36. [in Ukrainian]
45. ‘Rech tovarishcha Zinov’eva’ (1918), Severnaia Kommuna, no. 109, 19 September. [in Russian]
46. Sverdlov, Ya. (1960). Izbrannye proizvedeniya [Selected Works], vol. 3. Moscow: Gospolitizdat. [in Russian]
47. Skoropadskyi, P. (1995). Spohady. Kinets 1917 – hruden 1918 [Memories. Late 1917 – December 1918]. Kyiv. [in Ukrainian]
48. Soloviova, V. (2006). Dyplomatychna diialnist ukrainskykh natsionalnykh uriadiv 1917–1921 rr. [Diplomatic Activities of Ukrainian National Governments of 1917-1921]. Kyiv: Yuho-Vostok. [in Ukrainian]
49. ‘S’ezd volostnykh’ Ispolkomov. Telegramma tovarishchu Leninu’ (1919), Kommunist, June 1. [in Russian]
50. Buz, L. et al. (eds). (1981). Ukrainska RSR v period hromadianskoi viiny. 1917–1920 rr. [The Ukrainian SSR during the Civil War. 1917–1920], vol. 1. Moscow: Nauka. [in Ukrainian]
51. Khrystiuk, P. (1921). Zamitky i materialy do istorii ukrainskoi revolustii [Notes and Materials on the History of the Ukrainian Revolution], vol. 3. Vienna: Ukrainskyi sotsiolohichnyi instytut, p. 159, [1]. [in Ukrainian]
52. TsDAVO Ukrainy, f. 1064, op. 1, spr. 6. [in Ukrainian]
53. TsDAVO Ukrainy, f. 1216, op. 1, spr. 71. [in Ukrainian]
54. TsDAVO Ukrainy, f. 1216, op. 1, spr. 103. [in Ukrainian]
55. TsDAVO Ukrainy, f. 1216, op. 1, spr. 109. [in Ukrainian]
56. TsDAVO Ukrainy, f. 1216, op. 1, spr. 110. [in Ukrainian]
57. TsDAVO Ukrainy, f. 1216, op. 1, spr. 114. [in Ukrainian]
58. TsDAVO Ukrainy, f. 1216, op. 1, spr. 250. [in Ukrainian]
59. TsDAVO Ukrainy, f. 1216, op. 1, spr. 725. [in Ukrainian]
60. TsDAVO Ukrainy, f. 1429, op. 5, spr. 12. [in Ukrainian]
61. TsDAVO Ukrainy, f. 2207, op. 1, spr. 713. [in Ukrainian]
62. TsDAVO Ukrainy, f. 2311, op. 1, spr. 131. [in Ukrainian]
63. TsDAVO Ukrainy, f. 2586, op. 1, spr. 2. [in Ukrainian]
64. TsDAVO Ukrainy, f. 3766, op. 3, spr. 10. [in Ukrainian]
65. TsDAHO Ukrainy, f. 5, op. 1, spr. 87. [in Ukrainian]
66. Prager Tagblatt (1918), 7 August. [in German]