Діяльність першого українського представництва в Стамбулі: державна місія дипломатів

  • Категорія запису:Випуск XXII

Ірина Матяш
докторка історичних наук, професорка, провідна наукова співробітниця відділу історії міжнародних відносин та зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України, голова правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин
ORCID: 0000-0002-7565-1866

DOI: 10.37837/2707-7683-2021-1

Анотація. У статті висвітлено підстави створення та основні напрями роботи першого українського дипломатичного представництва в Стамбулі крізь призму постатей його очільників. Проаналізовано історіографію та інформацію з документів, виявлених переважно в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України, а також дослідження українських і турецьких учених, зокрема Хакана Киримли, Мехмета Фархі Фурата й Богдана Сергійчука. Акцентовано увагу на проблемах, з якими довелося зіткнутися українцям на першому етапі формування українсько-турецьких дипломатичних відносин упродовж квітня 1918 – червня 1922 років.
Ключові слова: Українська Народна Республіка, Українська Держава, Посольство УНР в Османській імперії, Берестейський мирний договір.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Дацків І.Б. Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917–1923 рр.): автореф. дис. … д-ра іст. наук: 07.00.02 / Дип. акад. України при МЗС України. К., 2010. 34 с.
2. Дацків І.Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів 1917–1923 рр.: монографія. Тернопіль: Астон, 2009. 520 с.
3. Сергійчук Б. Українсько-турецькі відносини в першій чверті XX ст.: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02. К., 2011. 19 с.
4. Сергійчук Б. На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині XVI – на початку XXII ст. / Б. Сергійчук, В. Сергійчук. К.: ПП Сергійчук М.І., 2011. 320 с.
5. Киримли Хакан. Дипломатичні відносини між Османською імперією і Українською ДемократичноюРеспублікою, 1918–21 рр. / Ucrainarma forum. URL: http://www.ucrainarma.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=17&start=20;
6. Фархі Фурат Мехмет. Оприлюднені документи оттоманських архівів та їх важливість для дипломатичних відносин між Україною і Четверним Союзом // Україна та Німеччина: міждержавні відносини: зб. наук. праць. Київ – Чернігів, 2018. С. 165–172.
7. Сергійчук Б. Документи з Османського архіву про відносини Української Держави й Туреччини в 1918 році // Національна та історична пам’ять: зб. наук. праць. Вип. 7. Спецвипуск: «Павло Скоропадський – останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження)». Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. С. 226–232.
8. Сергійчук Б. Документи з Османського архіву про розвиток консульських відносин між УНР і Туреччиною в 1920–1921 роках // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип. 20. Ч. 1. 2013. С. 156–160.
9. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 52.
10. ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 111.
11. Накази про призначення та увільнення // Державний вістник. № 62. С. 1.
12. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 роки). Київ: Темпора, 2007. 632 с.
13. Коміренко І. Мудроське перемир’я // Українська дипломатична енциклопедія: у 2-х т. / редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. К.: Знання України, 2004. Т. 2. 812 с.
14. Кобилянський Л. Українське посольство в Туреччині (1/ХІ 1918–22/ІV 1919) // Нова Україна. Прага, червень – липень 1925. С. 77–91.
15. ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 285.
16. Мухтар-бей у Чехівського // Трибуна. 4 січня 1919. С. 3.
17. ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 126.
18. Королів-Старий В. Ювілей галицької «Просвіти» // ЛНВ. 1928. Т. 96. Кн. 9. С. 21–34.
19. Єп. Дублянський А. Проголошення автокефалії Української Православної Церкви 1 січня 1919 р. в Києві і роля в цьому О. Лотоцького // Лицар праці і обов’язку: зб., присвяч. пам’яті проф. Олександра Лотоцького-Білоусенка / за ред. Б. Гошовського. Торонто: НТШ; Нью-Йорк: Євшан-Зілля, 1983. С. 53.
20. Лотоцький О. В Царгороді. Варшава, 1939. 180 с.
21. Трембіцький В. Зносини Української Держави 1918–1922 років з Царгородською Патріярхією // Богословія. Рим, 1965. Т. ХХІХ. Кн. 1–4. С. 63–88.
22. Карманський П. Кардинал П. Ґаспарі й Україна // Діло. 27 листопада 1934. С. 2.
23. Токаржевський-Карашевич Я. Із сторінок української дипломатії – Олександер Лотоцький (1870–1939) // Українець і час. Париж, 23 березня 1952. Ч. 12 (275). С. 3–5.
24. Матвієнко В.М. Балтійські конференції 1919–20. Балто-Чорноморський союз // Українська дипломатична енциклопедія: у 2-х т. / редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. К.: Знання України, 2004. Т. 1. С.101–103.
25. Корольов Г.О. Ідея чорноморської федерації у поглядах Михайла Грушевського // Український історичний журнал. № 6 (2011). С. 68–79.
26. Домащенко Л.М. Концепції чорноморської орієнтації України у вітчизняній політичній думці першої половини ХХ століття: автореф. … канд. політ. наук: 23.00.01; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2008. 20 с.
27. ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 311.
28. Сергійчук Б. Уряд УНР і Вселенський престол: з історії відносин // Людина і світ. 1997. № 2. С. 36–39.
29. ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 97.
30. Трембіцький В. Зазнач. праця. С. 79.
31. Андрусишин Б. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Директорії УНР): навч. посібник. Київ.: Либідь, 1997. 176 с.
32. Курас Г. Дипломат, історик, патріот (Іван Токаржевський-Карашевич) // Наукові записки НаУОА. 2007. Вип. 9. С. 184–189.
33. ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп.1. Спр 126.
34. Там само. Оп. 3. Спр. 50.
35. Там само. Оп. 2. Спр. 270.
36. Там само. Спр. 558.
37. Див.: Гай-Нижник П. Українсько-грузинські дипломатичні взаємини за часів УНР і ГДР (грудень 1918 р. – листопад 1921 р.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип. 24. Зовнішня політика і дипломатія: інституціоналізація, трансформація, традиціоналізм. Ч. 1. Київ, 2017. С. 82–91.
38. Петлюра С. Статті. Листи. Документи. Т. 4. Київ: ПП Сергійчук М.І., 704 с.