Академічна школа міжнародного права в Україні: питання теорії та міжнародно-правової діяльності

  • Категорія запису:Випуск XX

Олександр Скрипнюк
Доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, заслужений юрист України

DOI https://doi.org/10.37837/2707-7683-2019-50

Анотація. Статтю присвячено аналізові формування та розвитку академічних досліджень у галузі міжнародного права в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького. Організаційні джерела міжнародного права започатковано зі створенням Сектора держави і права в системі НАН України 1949 року. Особливу увагу приділено висвітленню ролі В.М. Корецького, видатного вченого та правознавця-міжнародника, в створенні Інституту держави і права, організуванні й здійсненні правових досліджень, зокрема в галузі міжнародного права, та формуванні відповідної наукової школи.
Об’єктивний розвиток міжнародного права в другій половині ХХ ст. було зумовлено необхідністю забезпечити міжнародно-правову діяльність України на міжнародній арені як однієї з держав-засновниць ООН. На цьому етапі зусилля В.М. Корецького та його соратників-науковців було спрямовано на теоретичне обґрунтування міжнародної правосуб’єктності України, дослідження проблем кодифікації міжнародного права, його джерел, співвідношення зі внутрішнім правом держав. Результати фундаментальних досліджень у галузі міжнародного права сприяли визнанню внеску українських вчених у міжнародно-правову науку. В.М. Корецького було визнано одним зі світових її корифеїв та, за ініціативи міжнародного співтовариства, залучено до практичної міжнародно-правової діяльності в спеціалізованих органах ООН. Він увійшов в історію як один із творців Загальної декларації прав людини.
Період 50–60-х років ХХ ст. у розвитку українського міжнародного права було відзначено активним становленням його наукової школи, яскравими представниками якої стали вчені-міжнародники М.К. Михайловський, Н.М. Ульянова, В.І. Сапожников та інші. Їхні дослідження створили фундамент для сучасної школи міжнародного права. У статті проаналізовано їхні основні праці та теоретичні положення, що стали надбанням міжнародно-правової науки.
70–80-ті роки ХХ ст. розвитку міжнародно-правових знань в Україні було позначено нарощенням її наукового потенціалу, кадровим зростанням школи, розширенням діапазону досліджень. Із 1984 р. керівником відділу міжнародного права й порівняльного правознавства Інституту стає В.Н. Денисов, який організаційно й методологічно забезпечив розвиток дослідження актуальних проблем міжнародного права.
Із проголошенням незалежності України основні завдання вітчизняної науки з міжнародного права спрямували на дослідження проблем реалізації суверенітету України. За останні три десятиліття результатом досліджень науковців міжнародників-правознавців Інституту стали десятки індивідуальних та колективних монографій, у яких було визначено основні тенденції розвитку науки міжнародного права на сучасному етапі.
Нині наукову школу міжнародного права репрезентують доктори юридичних наук В.Н. Денисов, В.І. Акуленко, О.В. Кресін, кандидати юридичних наук О.І. Дідківська, О.С. Переверзєва, І.М. Проценко, К.О. Савчук, А.В. Смолій, М.І. Суржинський, Л.Г. Фалалєєва. Особливу роль у статті відведено аналізу організаційно-наукової діяльності директорів Інституту після В.М. Корецького академіків Б.М. Бабія та Ю.С. Шемшученка.
Ключові слова: міжнародне право, школа міжнародного права, Інститут держави і права, наукові дослідження, міжнародно-правова діяльність, етапи розвитку школи міжнародного права.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Nahrebelnyi, V. (1999). ‘Instytut derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho NAN Ukrainy’. Yurydychna entsyklopediia: u 6-ty t., vol. 2. Kyiv, pp. 697-698. [in Ukrainian]
2. Shemshuchenko, Yu. (ed.). (2009). Flahman ukrainskoi yurydychnoi nauky. Kyiv, p. 30.
3. Denysov, V. ‘Koretskyi Volodymyr Mykhailovych’. Entsyklopediia mizhnarodnoho prava: u 3-kh t., vol. 2, pp. 794-795. [in Ukrainian]
4. Pravova elita Ukrainy (2018). Kyiv, pp. 52-53. [in Ukrainian]
5. Instytut derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho NAN Ukrainy. 70 rokiv. (2019). Kyiv, p. 12. [in Ukrainian]
6. Akulenko, V., Melnyk, S. (2014). Denysov Volodymyr Naumovych. Entsyklopediia mizhnarodnoho prava: u 3-kh t., vol. 1, pp. 722-730. [in Ukrainian]