Придністровське врегулювання: внесок України та висновки для Донбасу

  • Категорія запису:Випуск XXII

Ігор Лоссовський
Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу, кандидат фізико-математичних наук

DOI: 10.37837/2707-7683-2021-42

Анотація. Автор аналізує Придністровський конфлікт, окреслює роль і місце України в процесі його врегулювання. Наведено паралелі в контексті агресії Росії проти України, зокрема й на міжнародній арені. Наголошено на важливості визначити помилки та недоліки придністровського врегулювання, аби запобігти повторенню їх у протидії російській агресії на Донбасі. У статті визначено, що Придністров’я є додатковою безпековою загрозою не тільки для України, а й для всього Чорноморського регіону. Наведені факти дадуть змогу проаналізувати наявний «миротворчий» механізм через виведення російського військового контингенту та розгортання місії міжнародних цивільних спостерігачів тощо.
Ключові слова: Придністров’я, агресія Росії, «заморожений» конфлікт, міжнародні спостерігачі, врегулювання, окупація.

Завантажити статтю (укр.)

Джерело
1. Перепелица Г.Н. Конфликт в Приднестровье. Причины, проблемы и прогноз развития. К.: Стилос, 2001. 147 с.
2. Вітман К. Придністров’я: перспективи розв’язання конфлікту // Політичний менеджмент. 2008. № 4. Етнополітологія. С. 101–106. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/vitman_prydnistrov_ia.pdf
3. Вітман К.М. Придністровський конфлікт: сучасний етап врегулювання. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/194/app-37_Vitman_K_M_%25289-20%2529.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4. Кучик О. Участь України у врегулюванні етнополітичних конфліктів на пострадянському просторі / О. Кучик, О. Цебенко // Вісник Львівського університету. 2011. Вип. 28. С. 3–12. URL: https://intrel.lnu.edu.ua/wp-ontent/uploads/2015/10/VLNU_Mv_2011_28_3.pdf
5. Гетьманчук А. Позиції України щодо придністровського конфлікту // Главком. 24 січня 2013. URL: http://glavcom.ua/articles/9409.html.
6. Звездова О. Україна у вирішенні Придністровського конфлікту на сучасному етапі. 2013. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npchdupol_2013_212_200_7
7. Пирожков С.І. Придністровський конфлікт та війна на Донбасі // Україна дипломатична. К., 2015. Вип. 16. С. 661–671.
8. Гладченко І. Локальні конфлікти у Придністров’ї та на Сході України: порівняльна характеристика // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. Вип. 44. Том 2. С. 18–21.
9. Гладченко І. Співпраця України та Молдови щодо вирішення придністровського конфлікту (1992–2015 рр.) // Вісник Донецького національного Університету. Вінниця. № 1–2(2015). С. 467–473.
10. Малишев Д. Приднестровский конфликт и вопросы урегулирования // Международная жизнь. 2020. № 9. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/2400
11. Булатов Ю. Российско-молдавские отношения в царствование первых Романовых // Международная жизнь. 2019. № 8. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/2232
12. Булатов Ю. Молдавия и политика Дома Романовых во времена Русско-турецких войн (1710–1812 гг.) // Международная жизнь. 2019. № 11. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/2275
13. Булатов Ю. История присоединения Бессарабии к России. Новое прочтение темы – урок не впрок? // Международная жизнь. 2020. № 1. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/2299
14. Затилюк Я.В. Фальсифікат історичного джерела // Енциклопедія Історії України. Інститут історії України НАНУ. URL: http://www.history.org.ua/?termin=falsyfikat_istorychnogo_dzherela
15. Дашкевич Я. Як Московія привласнила історію Київської Русі // Києво-Могилянський колегіум. URL: https://gkmk.kiev.ua/kafedra-istoriyi-2/moskovija-kiyivskaja
16. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова // Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики. 22 июля 1992. URL: http://mfa-pmr.org/ru/sGv
17. Дело Илашку и другие против Молдовы и России: Решение ЕСПЧ от 08.07.2004. URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/euro/Rilascucase.html
18. Филипенко А. Антипример Молдовы: что дал Кишиневу «мягкий подход» в диалоге с Приднестровьем // Європейська правда. 9 грудня 2020. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/12/9/7117202/
19. Сидоренко С. «Їм потрібен президент, що буде підлеглим Росії»: як голосує Придністров’я за 28 років після війни // Європейська правда. 24 листопада 2020. URL: https://www.eurointegration.com.ua/interview/2020/11/24/7116868/
20. Ястребчак В. План Ющенко в истории молдо-приднестровского урегулирования: 15 лет спустя // Regnum. 3 июля 2020. URL: https://regnum.ru/news/polit/3001179.html
21. Чернявский С. Приднестровье в тисках украинского кризиса. К 25-летию начала приднестровского конфликта // Международная жизнь. 2017. № 8. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1896
22. Стамбульский документ 1999 года. Стамбул, 1999. С. 52–53. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/7/1/39573.pdf
23. Декларація Батумського саміту, схвалена главами держав Асоційованого тріо – Грузії, Республіки Молдова та України // Президент України: офіційне інтернет-представництво. 19 липня 2021. URL: https://www.president.gov.ua/news/deklaraciya-batumskogo-samitu-shvalena-glavami-derzhav-asoci-69609
24. Евтеев С.И. Стратегия США и ЕС в процессе урегулирования Приднестровской региональной проблемы / С.И. Евтеев, А.А. Дынгес. А.А. // Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2013.
25. Гаврилова С. Основные направления политики Евросоюза в Черноморском регионе // Международная жизнь. 2020. № 4. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/2336
26. Лоссовський І.Є. Зовнішньополітична стратегія Росії щодо країн пострадянського простору як реалізація «нової доктрини обмеженого суверенітету» // Стратегічна панорама. НІСД. 2018. № 2. С. 19–30. URL: https://niss-panorama.com/index.php/journal/article/view/79/81