First Belarusian Foreign Missions in Ukraine (1918): Attempt To Establish Diplomatic Relations Between The UPR And The BPR (Romance of Hope and Reality)

  • Post category:Issue XIX

Iryna Matiash
Doctor of Historical Sciences, Professor, Senior Researcher at the Department of History of International Relations and Foreign Policy of Ukraine of the Institute of History of Ukraine of NAS of Ukraine, Head of the Scientific Society of History of Diplomacy and International Relations.

DOI https://doi.org/10.37837/2707-7683-2018-3

Abstract. The article highlights attempts to establish official intergovernmental relations between the Belarusian People’s Republic and the Ukrainian People’s Republic in 1917–1920. The article also pays attention to the creation of the Belarusian People’s Republic, the persons of its representatives and attempts to preserve the Belarusian statehood. The author stresses that the first official contacts had already been started before the proclamation of the independence of the BPR. Relying upon archival information from the funds of the Ukrainian and Belarusian archival institutions, the activities of the Belarusian foreign missions in the UPR and the Ukrainian State are highlighted. Accomplishments of the Ukrainian, Belarusian and Polish historiography regarding the study of the history of interstate relations between the UPR and BPR are considered. The paper analyses the position of Belarusian representatives in the negotiation process with the Ukrainian side. It is specified that the Belarusian delegation having the right to deliberative vote included prominent Belarusians, who resided in Kyiv: M. Dovnar-Zapolskyi, I. Kraskovskyi, F. Burchak. Attempts to gain recognition of the BPR by Ukraine are studied. Special attention is paid to the role of the representatives of the BPR (F. Burchak, A. Tsvikevych, S. Rak-Mykhailovskyi, P. Trempovych), the undisclosed facts about their life paths are revealed.
Keywords: BPR, Belarusian foreign missions in Ukraine, Aleksiuk, Trempovych, Tsvikevych, Dovnar-Zapolskyi, Belarusian Chamber of Commerce.

Download Article (ukr)

References
1. Shulhyn, O. (1918). Fatum іstorіi (sproba іstoryko-psyholohіchnogo analіzu). Polіtika (Derzhavne budіvnytstvo Ukrainy і mіzhnarodnі spravy): stattі, dokumenty, promovy. Kyiv: Drukar, p. 15. [in Ukrainian]
2. Kuksa, O. (2012). Ukrainskaya diplomatiya nachinalas v Belarusi. Belarusskaya dumka, no. 11, pp. 68-74. [in Russian]
3. Lebedzeva, V. (2001). Diplamatichnaja misija BNR u peremovakh z Ukrainaj (1918). Białoruskie Zeszyty Historyczne, vol. 15, pp. 97-108. [in Belarusian]
4. Lebedzeva, V. (2000). Terytaryjalnaje pytanne na belarusska-ukrainskikh peremovakh 1918: faktalahichny i krynitsaznauchy aspekty. Arkhivoznavstvo. Arkheographiia. Dzherevoznavstvo: mizhvid. zb. nauk. pr., vol. 2: ‘Arkhivoznavchi chytannia’, pp. 104-113. [in Belarusian]
5. Zubko, O., Trus, M. (2008). Biloruskyi slid v ukrainskii dyplomatii: (kriz pryzmu zhyttia Ivana Kraskovskoho). Kyiv. starovyna, no. 4, pp. 92-101. [in Ukrainian]
6. Zubko, O. (2011). Ivan Kraskovskyi – holova ukrainskoi dyplomatychnoi misii UNR na Kavkazi (1919–1920), in idem, Problemy istorii ta istoriohrafii Ukrainy: prohr. i materialy nauk.-prakt. konf.[Proceedings of the scientific and practical conference]. Kyiv, pp. 30-32. [in Ukrainian]
7. Matviienko, V. (2003). Derzhavno-politychni vidnosyny ta nalahodzhennia ekonomichnoho spivrobitnytstva Ukrainskoi derzhavy z Biloruskoiu Narodnoiu Respublikoiu. Pamiat stolit, vol. 1, pp. 47-58. [in Ukrainian]
8. Matviienko, V. (2001). Problemy formuvannia ukrainsko-biloruskykh vidnosyn: istorychnyi dosvid. Dyplomatychna akademiia Ukrainy: nauk. visn, vol. 5 ‘Ukrainska zovnishnia polityka ta dyplomatiia: desiat rokiv nezhalezhnosti’, pp. 297-305. [in Ukrainian]
9. Matiash, I. (2016). Ukrainska konsulska sluzhba 1917-1923 iak derzhavnyi instytut: stanovlennia, funktsionuvannia, personalii. Kyiv: In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy. [in Ukrainian]
10. Panasiuk, O. (2016). Biloruska Narodna Respublika u 1918-1919: vnutrishnia i zovnishnia polityka: dys. kand. ist. nauk. Lutsk, pp. 106-112. [in Ukrainian]
11. Mikhaliuk, D. (2004). Dyplomatychni znosyny Biloruskoi Narodnoi Respubliky ta Ukrainskoi Narodnoi Respubliky i Hetmanatu u svitli dokumentiv (berezen-hruden 1918). Studii z arkhiv. spravy ta dokumentoznavstva, vol. 12, pp. 107-114. [in Ukrianian]
12. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TsDAVO Ukrainy), f. 2592, op. 4, spr. 15, ark. 48. [in Ukrainian]
13. Dovnar-Zapolskyi, M. (2003). Istoriya Belarussii. Minsk: Belarus, p. 538. [in Russian]
14. Kancher, E. (1993). Iz istorii obshchestvennykh, natsyonalnykh i revoliutsyonnykh dvizhenii belorusov, vol. 1. Neman, p. 138. [in Ukrainian]
15. Liebiedieva, V. (2016). Vytoky bilorusko-ukrainskykh vidnosyn (vesna 1918). Ukraina dyplomatychna: naukovyi shchorichnyk, vol. 17. Kyiv, p. 642. [in Ukrainian]
16. Natsionalnyi arkhiv Bilorusi (NARB), f. 325, op. 1, spr. 166, ark. 55-56. [in Ukrainian]
17. Vasilewskaya, N. (1998). Zhytstsevy shliakh Pawla Trampovicha. Spadcyna, vol. 2. [in Belarusian]
18. Lebedeva, V. Skalaban, V., Shumeyko, M. (2003). ‘Dovnar-Zapol’s’kiy i ego naslediye’, in Dovnar-Zapol’s’kiy, M. (2003). Istoriya Belarussii. Minsk: Belarus, p. 7. [in Russian]